es | cat | en | de
tornar

Noticia

Noticia enviada als birdwatchers europeus

Aquesta noticia ha estat envida a totes les central anelladores i grups de birdwachers europeus per la seva màxima difussió.
ATENCIÓ: Si veus una Cotxa Fumada, observa-la bé.

Missatge adreçat a tots els ornitòlegs, anelladors i amants de la natura en general. Si sortiu al camp a observar ocells, esteu alerta a les Cotxes Fumades que migren cap al nord als seus llocs de nia i també a les poblacions que ja estan preparades per niar als seus territoris habituals.

Més de 120 Cotxes fumades (Phoenicurus Ochruros) volen amb anelles alfanumèriques de PMMA (material similar al PVC) de color blanc amb dos o tres dígits fàcilment llegibles amb telescopi o binocles. Aquestes Cotxes Fumades formen part del estudi ornitològic Phoenicurus, que es pot consultar i seguir al portal www.phoenicurus.net

Una part important d’aquest estudi consisteix en les lectures de les anelles de PMMA a través de les observacions actives dels birdwatchers. Més interessant encara son les fotografies amb digiscoping,o els vídeos enregistrats on es pugui llegir l’anella de PMMA. En els 5 primers mesos del estudi, més de 400 observacions han estat enregistrades amb vídeo on es llegeix perfectament els codis de les anelles de PMMA. Totes aquestes observacions es poden visualitzar al portal d’internet del projecte.

Si us plau, difon aquest missatge per tal de fer-lo arribar al màxim nombre de birdwatcher de tot Europa.

Si vols participar activament en el projecte, envia un mail a info@phoenicurus.net

English version

ATTENTION: If you see a Black redstart, observe it carefully.

Message addressed to all ornithologists, ringers and nature lovers in general. If you go to the field for observing birds, be alert to the Black redstarts which are migrating to north to their nesting sites, and also the populations who are ready to nest in their usual nesting territories.

More than 120 Black redstarts (Phoenicurus ochruros) are flying with alphanumeric rings of PMMA (material similar to PVC), colour white, with two or three digits easily readable by telescope or binoculars. These birds are part of the black redstart project named “Phoenicurus” that you can consult and follow by the website www.phoenicurus.net

An important part of this study is the observations of active birdwatchers with the readings of the PMMA rings. Still more interesting are the Digiscoping photographs or videos recorded of the rings of PMMA with enough quality for being read. In the first 5 months of the study, more than 400 observations have been video recorded, where the codes of the PMMA rings are reads perfectly. All these observations can be viewed in the Internet website project.

Please spread this message and send it to as many Birdwatcher in Europe.

To participate actively in the project, send an email to info@phoenicurus.net